Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

 „Lokalne pasje – realizujmy je razem”

§ 1 Założenia i cel konkursu

1.Regulamin określa zasady organizacji konkursu na wybór najlepszych pomysłów inicjatyw społecznych, które zostaną dofinansowane i zrealizowane dla Miasta i Gminy Dynów we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Dynowie w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021.

2. Program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021 wspiera projekty, które inicjują rozwój zainteresowań kulturalnych i wspierają aktywność obywatelską mieszkańców Miasta i Gminy Dynów. Jest on prowadzony z myślą o grupach nieformalnych
i organizacjach pozarządowych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej.

3. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na maksimum 7 projektów kulturalnych, które zakładają współdziałanie z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji, przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności, będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

4. W konkursie preferowane będą projekty zgłoszone przez grupy nieformalne oraz projekty o wysokim walorze społecznym, tzn. angażujące środowiska dotąd mało aktywne, dotyczące osób o szczególnych potrzebach m.in.: uczestników zajęć Środowiskowego Domu Pomocy w Dynowie, mieszkańców filii placówki opiekuńczo wychowawczej/  Domu Dziecka w Dynowie prowadzonej przez Fundację Pomocy Młodzieży „Wzrastanie” im. Jana Pawła II,  mieszkańców Dom Pogodnej Starości w Dynowie prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

5. Szczególnie zależy nam, aby popularyzować działalność Ludzi z Pasją (np. działalność, kulturalną, społeczną, edukacyjną) i przez to zachęcać inne osoby do rozwijania własnych, twórczych inicjatyw. Chcemy pokazać, że pasja jest siłą napędową inicjatyw lokalnych. Marzymy, aby nasi mieszkańcy odkrywali ją w swoim życiu, wspierali i akceptowali ją u innych osób. Zależy nam na wzmocnieniu przekonania wśród mieszkańców Dynowszczyzny, że warto odkryć pasję i uruchomić w sobie siłę do jej realizowania, ale i zrozumienia dla działań pasjonatów, aby nie było postrzegane jako dziwactwo. A jako działanie terapeutyczne, ułatwiające radzenie sobie z samotnością, izolacją, prozą życia w małym miasteczku.

6. Uczestnikami konkursu mogą być:
a)  osoby lub grupa osób, w których przynajmniej  jedna jest w wieku powyżej 16 lat
b) grupy nieformalne składające się z min. 2 os. z terenu Miasta lub Gminy Dynów
c)  organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta lub Gminy Dynów

§ 2 Warunki konkursu

1.Komisja Konkursowa dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
a. projekt został złożony w terminie, tj. do 11 czerwca 2021 r., do godz. 15.00
b. projekt jest napisany według formularza wniosku, jest czytelny i kompletny,
c. w projekcie zaplanowano działania z udziałem  społeczności lokalnej,
d. projekt będzie realizowany na obszarze  Miasta lub/i Gminy Dynów,
e. harmonogram projektu jest przewidziany na okres między 30.07.2021 r. a  15.10.2021 r.,
f. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych),
g. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 4000 (czterech tysięcy) zł
h. projekt wyklucza prowadzenie działalności komercyjnej, nastawionej na zysk,
i. wnioski o dotację można składać w wersji elektronicznej na adres: mok@dynow.pl z dopiskiem: konkurs „lokalne pasje – realizujmy je razem” oraz w wersji papierowej na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie ul. Ks. Ożoga 10, 36-065 Dynów w godz. 9.00 – 15.00. Nabór wniosków: od 21 maja 2021  do 11 czerwca 2021 r., do godz. 15.00

2. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej do Komisji Konkursowej.
a. w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele społeczności lokalnej. W sytuacji zaistnienia konfliktu interesów członek Komisji nie bierze udziału w ocenie wniosku, którego konflikt dotyczy.

3. Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
a. odpowiadają na jasno zdefiniowaną ideę projektu,
b. angażują mieszkańców,
c. zakładają działania adekwatne do opisanej idei oraz są atrakcyjne dla potencjalnych uczestników projektu,
d. mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań,
e. opierają się na współpracy,
f. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań,
g. mają wysoki walor społeczny tzn. angażują środowiska dotąd mało aktywne, dotyczą osób o szczególnych potrzebach, ludzi z pasją.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda

1.Ogłoszone wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
2.  Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 r., do godz. 13.00 na stronie internetowej:
www.ludziezpasja.idynow.pl
www.mok.dynow.pl

https://www.facebook.com/DynowLudziezPasja

 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o jego rozstrzygnięciu drogą telefoniczną

§ 4 Koszty które można uwzględnić w swoim projekcie
(na co możesz przeznaczyć środki finansowe)

1.Honoraria/wynagrodzenia za działania merytoryczne i obsługę, przedsięwzięcia, instruktorów – prowadzących warsztaty/ twórców/artystów, koordynatora zadania, redaktorów i autorów tekstów do publikacji, członków jury, konferansjerów i osób prowadzących (np. koncerty, spotkania z artystami), tłumaczy, opiekunów dzieci, osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie, pracowników obsługi technicznej przedsięwzięć w ramach zadania (scena, nagłośnienie, oświetlenie, nagranie, strojenie instrumentów, dokumentacja – z wyłączeniem kosztów sprzątania), osób przygotowujących ewaluację i dokumentację projektu; (UWAGA! Do tej pozycji nie kwalifikują się płace pracowników etatowych wnioskodawcy. Są to wyłącznie koszty finansowane w oparciu o faktury oraz umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkiem. UWAGA! Do tej pozycji kwalifikują się koszty delegacji i diet wolontariuszy uczestniczących w projekcie.)

2. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć warsztatowych oraz przedsięwzięć artystycznych, z wyłączeniem zakupu środków trwałych;

3. Koszty podróży/transportu: uczestników warsztatów, artystów i in. osób związanych z realizacją zadania, scenografii, instrumentów, elementów wyposażenia technicznego/sceny.

4. Poligrafia – wydanie publikacji, stanowiących część zadania oraz ich dystrybucja;

5. Koszty nagrań (audio i video) materiałów stanowiących część zadania;

6. Scenografia i stroje: projekt, wykonanie (w tym koszt materiałów);

7. Noclegi i wyżywienie dla uczestników przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania, w tym artystów i jurorów;

8. Dokumentacja/rejestracja realizacji zadania (filmowa, dźwiękowa, zdjęciowa) – koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania; i. koszty promocji i kampanii informacyjnej (np. druki, zakup czasu antenowego, rozwój strony internetowej) – koszty te nie mogą przekroczyć 10% dofinansowania;

9. Zakup praw autorskich lub licencji;

10. Niezbędne ubezpieczenia.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.Miejski Ośrodek Kultury zapewnia pomoc przy wypełnianiu wniosku.

2. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez uczestników konkursu.

3. Komisja może zaprosić przedstawicieli grupy lub organizacji na rozmowę w terminie 12-17 czerwca w celu zaprezentowania projektu, przedyskutowania  harmonogramu i proponowanej kwoty dofinansowania.

4. Działania finansowe (zakupy, umowy zlecenia, umowy o dzieło) będą realizowane lub pilotowane przez wyznaczonego pracownika MOK.

5. Wnioskodawcy, których wnioski nie będą spełniać wszystkich wymagań formalnych i merytorycznych mogą zostać wezwani do wniesienia poprawek w terminie 2 dni od złożenia wniosku.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne. Ostateczną decyzję o przyznaniu środków finansowych podejmuje Narodowe Centrum Kultury.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki
i zasady prowadzenia konkursu.

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania żadnej dotacji.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez wnioskodawcę niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu.

Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie ul. Ks. Ożoga 10, 36-065 Dynów
tel/fax 16 652 18 06
koordynator konkursu: tel. kom. 724999888
e-mail: mok@dynow.pl
www.ludziezpasja.idynow.pl

Dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury  Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021.