Regulamin


Regulamin inicjatywy „Dynów – Ludzie z Pasją”

I. Organizator inicjatywy

1.Organizatorem inicjatywy jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, 36-065, przy ul Ks. Ożoga 10 (dalej: Organizator).
2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu inicjatywy z innymi pomiotami (dalej: Partner/ Partnerzy).
3. Nazwa inicjatywy: Dynów – Ludzie z Pasją (dalej: Ludzie z Pasją)
4. Inicjatywę „Ludzie z Pasją” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021. Pełna nazwa projektu: Diagnoza „Pasja (D-O-M)”: Działanie, Odkrywanie, Motywowanie.

II. Cel inicjatywy

1.Celem inicjatywy jest wyłonienie osób z Dynowszczyzny (teren miasta i gminy Dynów), których zainteresowania/pasje, działalność społeczną/artystyczna/edukacyjną/sportową/ inną można popularyzować i przez to zachęcać inne osoby do rozwijania własnych, twórczych inicjatyw.

III. Warunki uczestnictwa w Otwartych Nominacjach na Ludzi z Pasją

1.Uczestnikiem Otwartych Nominacji na Ludzi z Pasją jest osoba, która wypełni formularz elektronicznie lub w wersji papierowej i nominuje osobę z terenu miasta lub gminy Dynów do udziału w inicjatywie Ludzie z Pasją (dalej: Uczestnik)
2. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 14 lat.
3. Nie ma ograniczeń co do miejsca zamieszkania Uczestnika, natomiast każdy Uczestnik, na żądanie Organizatora musi udowodnić związek z miastem lub gminą Dynów.
4. Każdy Uczestnik może nominować dowolną ilość osób, dla każdej z nich przesyłając osobne zgłoszenie.
5. Nie ma żadnych ograniczeń co do sposobu zgłaszania nominacji, natomiast Organizator zastrzega sobie możliwość nie brania pod uwagę nominacji złożonych w sposób inny niż oficjalny.
6. Oficjalnym sposobem zgłaszania nominacji jest wypełnienie formularza (papierowego lub elektronicznego) zawierające następujące informacje:
– imię i nazwisko Osoby nominowanej (osoba z pasją),
– uzasadnienie nominacji/ przedstawienie Osoby nominowanej,
opcjonalnie:
– jakie pytanie warto zadań osobie, którą pan/pani nominuje?
– podaj pomysł na inicjatywę, którą można by zrealizować z osobą nominowaną przez panią/pana?
– kontakt do osoby wypełniającej formularz (Uczestnika) lub Osoby Nominowanej
7. Uczestnik nie jest zobowiązany do podania sposobu kontaktu, niemniej Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia Nominacji w przypadku braku takiej informacji.
8. Osobą nominowaną do udziału w inicjatywie Ludzie z Pasją, może być wyłącznie osoba, którą nominuje Uczestnik wypełniając formularz w wersji elektronicznej lub papierowej (dalej: Osoba nominowana).
– Osoba nominowana musi mieszkać na terenie miasta lub gminy Dynów
– Osoba nominowana powinna wyróżniać się pasją oraz wartościami, które można uznać za godne naśladowania. Ponadto jej sposób życia i działania można upowszechniać i popularyzować.
– Osoba nominowana musi mieć ukończone 8 lat.
9. Sposoby nominacji
– Nominować można w okresie od 27 lutego do 13 marca 2021 r.
– Formularz elektronicznie będą dostępne na stronach: ludziezpasja.idynow.pl,
mok.dynow.pl.
Odnośnik do formularzu znajdzie się również na stronie www.facebook.com/DynowLudziezPasja
– Formularze w wersji papierowej będą dostępne w:
Biuro MOK w Dynowie, ul. Ks. Ożoga 10,
Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, ul. Ks. Ożoga 6,
W siedzibach wszystkich filii Gminnej Biblioteki Publicznej (Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Ulanica)
Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie, ul Szkolna 11 /parter główne wejście,
Restauracja „Lubię to” w Dynowie, ul Rynek 7,

IV. Wyniki

1. W terminie od 14 marca do 25 marca 2021 r. Organizator dokona ewaluacji zgłoszeń i wykona próby skontaktowania się z nominowanymi osobami.
2. Na etapie ewaluacji Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia nieprawdziwych, nierealistycznych lub niespełniających założeń zgłoszeń
3. Nieudzielenie zgody przez Nominowaną Osobę na uczestnictwo w Inicjatywie i/lub brak zgody na publikację informacji o Nominowanym jest równoważne odrzuceniu Nominacji.
4. Najpóźniej 25 marca Organizator opublikuje pełną listę Nominowanych Osób, z uwzględnieniem uzyskania zgód od nominowanych na stronach:
ludziezpasja.idynow.pl,
mok.dynow.pl,  
facebook.com/DynowLudziezPasja
5. Pomiędzy 25 marca a 15 kwietnia 2021 r. Organizator:
– przeprowadzi wywiady z nominowanymi osobami
– na podstawie wywiadów stworzy wideo-prezentacje dla każdej z Nominowanych Osób
– dla każdej z Nominowanych Osób stworzy osobny profil na ludziezpasja.idynow.pl,
6. W terminie pomiędzy 29 kwietnia, a 12 maja 2021 r. odbędzie się głosowanie w celu wyłonienia pięciu (5) osób na bohaterów reportaży filmowych. Zasady głosowania zostaną określone w osobnym regulaminie nie później niż 15 kwietnia 2021 r.
7. Wyniki głosowania zostaną opublikowane 16 kwietnia 2021 r.
8. W terminie: 16 – 31 maja zostanie zrealizowanych 5 reportaży filmowych i udostępnionych na stronach:
ludziezpasja.idynow.pl,
mok.dynow.pl,  
facebook.com/DynowLudziezPasja

V. Kolejne etapy inicjatywy

1. Reportaże filmowe będą promowane przy współpracy z Partnerami i patronami medialnymi
2. Efekty inicjatywy i badań zostaną przedstawione w formie katalogu.
3. 5 czerwca 2021 r. na terenie Ośrodka „Błękitny San” zostanie przeprowadzone wydarzenie z udziałem wszystkich osób z pasją, mieszkańców Dynowszczyzny
4. W późniejszym terminie nastąpi ogłoszenie konkursu na Inicjatywy Lokalne kierowanego do mieszkańców miasta i gminy Dynów oraz wybór inicjatyw.

VI . Postanowienia końcowe

1. Głównym źródłem informacji o inicjatywie jest strona: ludziezpasja.idynow.pl

VII. Obowiązek informacyjny/RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją inicjatywy Dynów – Ludzie z Pasją jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie (ul. Ks. Ożoga 10, 36-065 Dynów).
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji  w/w inicjatywy
3. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w audycjach radiowych, w audycjach telewizyjnych, wydawnictwach oraz w materiałach promocyjnych – nieograniczony krąg odbiorców. W związku z organizacją ww. inicjatywy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia: „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. 
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (numer tel., email) ………………………………………… w tym imienia i nazwiska w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w inicjatywie Ludzie z Pasją, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w inicjatywie „Ludzie z Pasją” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku:

– publikacjach na stronach internetowych: mok.dynow.pl, ludziezpasja.idynow.pl, facebook.com/DynowLudziezPasja oraz stronach Partnerów.
– wydawnictwach i w materiałach promocyjnych
– zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
ul. Ks. Ożoga 10 36-065 Dynów
tel: 166521806
tel. kom: 724-999-888 (Dyrektor)
e-mail: mok@dynow.pl
www.mok.dynow.pl